wyszukiwanie zaawansowane
tekst alternatywny
» Formularz Reklamacyjny Allegro

Formularz Reklamacyjny Allegro

REKLAMACJA
 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest pisemne zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu wraz ze zdjęciem uszkodzenia oraz oryginałem protokołu szkody od kuriera.
 2. Reklamacje bez zdjęć i protokołu szkody nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Rodzaj i sposób wysyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji leży w gestii Sprzedającego.
 5. Kupującemu nie pozostawiamy prawa wyboru sposobu wysyłki przedmiotu.
 6. Reklamacja nie przysługuje Kupującemu, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odbiorem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan plomb (taśm) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z naszym sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sporządzenie protokołu szkody przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu.

GWARANCJA
 1. Na nasze produkty dajemy 1 rok gwarancji z wyłączeniem źródeł światła.
 2. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 3. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich i nie ma zastosowania, w przypadku:
 • zerwanie plomb gwarancyjnych,
 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
 • nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
 • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
 • uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
 • wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu,
 • uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta,
 • produkt jest niesprawny z powodu obniżenia jakości elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu lub uszkodzenia szklanych elementów.
 1. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
 • jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
 • ingerencji osób nieuprawnionych,
 • jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane.
 1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest prawidłowa instalacja produktów, eksploatowanie zgodnie z instrukcjami producenta oraz prowadzenie stosownych rejestrów eksploatacji
 3. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny związanej z (de) montażem Produktów
 4. W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 6. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopie otrzymanego z towarem potwierdzenie zamówienia lub fakturę VAT, do której zostanie wystawiona korekta.
 7. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Sprzedający.
 8. W przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

Adresat wiadomości:

Imię i Nazwisko:

Nick Allegro:

Numer aukcji:

Przyczyna reklamacji:

Inny powód - jaki?

Data zakupu:

Data otrzymania towaru:

Adres:

Numer telefonu:

Numer paragonu / FV:

Adres email:

Numer Konta Bankowego:

Protokół reklamacyjny DPD:

Zdjęcia:

Przejdź do strony głównej